درباره واحد


معاینه فنی

علاوه بر مشکلات زیست محیطی ناشی از منابع متحرک آلاینده ، یکی از عمده ترین مشکلات که با ظهور اتومبیل پدیدار گردید مسئله ایمنی است که در هنگام حرکت ویا بروز تصادفات اهمیت فوق العاده ای دارد. از آنجا که پیشرفت در صنعت خودروسازی مستلزم پیشرفت در تمامی زمینه های مرتبط با آن بوده است در نتیجه در زمینه افزایش ایمنی خودروهای تولیدی نیز به تدریج گامهای اساسی برداشته شده شد. از نگاهی دیگر ایمنی یک ضرورت است که تا آخرین روز فعالیت و حیات یک خودرو باید وجود داشته باشد.

در این میان بروز تصادفات مختلف که منجر به ضایعات گسترده جانی و مالی گردیده است، مسئولین ترافیکی کشورهای مختلف به طراحی روش هایی برای بررسی میزان ایمنی خودروها بصورت دوره ای و در هنگام فعالیت آنها در مجموعه خودروها و سیستم ترافیکی وادار نموده است. بدین ترتیب با پیشرفت در صنعت خودرو سازی، معاینه فنی نیز به عنوان مجموعه ای از قوانین، آزمون ها و روش های اجرایی با استفاده از تجهیزات خاص برای هر آزمون معرفی و گسترش یافته است و هم اکنون نیز بیش از نیم قرن از زمان ارائه طرح، شروع و اجرا معاینه فنی در کشورهای پیشرفته دنیا گذاشته است. درطی این مدت معاینه فنی وسایل نقلیه به عنوان مؤثرترین اهرم جهت افزایش ایمنی وکاهش آلودگی هوای ناشی از تردد خودروها جایگاه خاص خود را در قوانین ترافیکی کشورهای مختلف دنیا حفظ و ارتقاء بخشیده است.

در راستای اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب