اطلاعات تماس (شماره های داخلی)


 

برای تماس با واحدهای مربوطه پس از تماس با شماره های 23- 37383920(031)، داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید.

لیست شماره های داخلی سازمان

رديف

واحد

شماره داخلي

1

حراست

128

2

دفتر مدیرعامل

106

3

معاونت اداری مالی

124

4

معاونت فنی و توسعه

113

5

معاونت اجرائی

120

6

معاینه فنی خودرو

154

7

فناوری اطلاعات

400

8

کارمند اجرایی

136

9

مدیر مالی

121

10

حسابداری

175

11

مدیر اداری

126

12

نظارت و بازرسی

195

13

انبار                  

149

14

تعاونی کارمندان سازمان

151

15

ستاد معاینه فنی

108

16

آبدارخانه

107

17

نگهباني

 101                      

18

دبیرخانه

150

19

کارمند فنی و توسعه

139

20

امور CNG

116

21

صدور پروانه

193

22

مسئول برنامه ریزی و آموزش

140

23

روابط عمومی

127