اطلاعات تماس (شماره های داخلی)


 

برای تماس با واحدهای مربوطه پس از تماس با شماره های 23- 37383920(031)، داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید.

لیست شماره های داخلی سازمان

رديف

واحد

شماره داخلي

1

حراست

128

2

مسئول دفتر مدیرعامل

106

3

معاونت اداری مالی

124

4

معاونت فنی و توسعه

113

5

معاونت اجرائی

120

6

معاینه فنی خودرو

154

7

فناوری اطلاعات

400

8

کارمند اجرایی

136

9

کارمند مالی

130

10

حسابداری

189

11

مدیر اداری

110

12

نظارت و بازرسی

195

13

انبار                  

149

14

کارمند ستاد

151

15

کارمند ستاد

108

16

آبدارخانه

107

17

نگهباني

 101                      

18

دبیرخانه

150

19

محیط زیست

174

20

مدیر مالی

126

21

صدور پروانه

193

22

برنامه ریزی حمل و نقل

139

23

روابط عمومی

127