معاونت مالی و اداری


 دکتر جمشید جمشیدیان

  معاون مالی و اداری

 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • مالی

  • اداری و رفاه

  • دفتر محیط زیست

  • معاینه فنی خودرو