معاونت مالی و اداری


  جمشید جمشیدیان

  معاون مالی و اداری

 مدرک تحصیلی : پزشک عمومی / کارشناسی حقوق

  تلفن مستقیم : 03137355441

 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • مالی

  • اداری و رفاه

  • دفتر محیط زیست

  • معاینه فنی خودرو