معاونت فنی و توسعه


 مهندس احمد شبانی

  معاون فنی و توسعه

 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • برنامه ریزی حمل و نقل

  • پژوهش و توسعه

  • آموزش

  • بودجه و آمار