معاونت اجرایی


سعید کریمیان

  معاون اجرایی 

  تلفن مستقیم : 03137355511

 

 

 

 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • نظارت

  • صدور پروانه

  • سامانه های هوشمند حمل و نقل

  • بازرسین گشت کنترل