معاونت اجرایی


 مهندس مجتبی فروزنده

  معاون اجرایی

 

 

 

 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • نظارت

  • صدور پروانه

  • سامانه های هوشمند حمل و نقل

  • بازرسین گشت کنترل