درباره واحد


معاینه فنی

علاوه بر مشکلات زیست محیطی ناشی از منابع متحرک آلاینده ، یکی از عمده ترین مشکلات که با ظهور اتومبیل پدیدار گردید مسئله ایمنی است که در هنگام حرکت ویا بروز تصادفات اهمیت فوق العاده ای دارد. از آنجا که پیشرفت در صنعت خودروسازی مستلزم پیشرفت در تمامی زمینه های مرتبط با آن بوده است در نتیجه در زمینه افزایش ایمنی خودروهای تولیدی نیز به تدریج گامهای اساسی برداشته شده شد. از نگاهی دیگر ایمنی یک ضرورت است که تا آخرین روز فعالیت و حیات یک خودرو باید وجود داشته باشد.

در این میان بروز تصادفات مختلف که منجر به ضایعات گسترده جانی و مالی گردیده است، مسئولین ترافیکی کشورهای مختلف به طراحی روش هایی برای بررسی میزان ایمنی خودروها بصورت دوره ای و در هنگام فعالیت آنها در مجموعه خودروها و سیستم ترافیکی وادار نموده است. بدین ترتیب با پیشرفت در صنعت خودرو سازی، معاینه فنی نیز به عنوان مجموعه ای از قوانین، آزمون ها و روش های اجرایی با استفاده از تجهیزات خاص برای هر آزمون معرفی و گسترش یافته است و هم اکنون نیز بیش از نیم قرن از زمان ارائه طرح، شروع و اجرا معاینه فنی در کشورهای پیشرفته دنیا گذاشته است. درطی این مدت معاینه فنی وسایل نقلیه به عنوان مؤثرترین اهرم جهت افزایش ایمنی وکاهش آلودگی هوای ناشی از تردد خودروها جایگاه خاص خود را در قوانین ترافیکی کشورهای مختلف دنیا حفظ و ارتقاء بخشیده است.

در راستای اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان از سال 1379 و همزمان با تدوین برنامه 5 ساله شهرداری، به عنوان دومین کلان شهر پس از تهران استقرار و توسعه خدمات معاینه فنی در شهر اصفهان را آغاز نموده و در ادامه راه با تصویب آیین نامه اجرایی معاینه فنی توسط هیأت محترم وزیران در سال 1382 و همگام و همسو با سایر برنامه های شهرداری اصفهان گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است

 

معاینه فنی خودرو:

انجام بازدیدهای کارشناسی و آزمایش های فنی برای تأیید سلامت فنی، صحت عملکرد تجهیزات و سامانه های ایمنی و انطباق میزان انتشار آلایندگی وسایل نقلیه موتوری با شاخص های مصوب محیط زیستی

 

معاینه فنی در قانون:

  • مواد 5 و6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 16/6/1379 هیأت محترم وزیران
  • بند 5 الحاقی ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1380
  • آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب 12/10/1393 هیأت محترم وزیران
  • ماده 43 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیأت محترم وزیران.
  • قانون هوای پاک

 

معاینه فنی در شهر اصفهان:

در راستای اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان از سال 1379 و همزمان با تدوین برنامه 5 ساله شهرداری، به عنوان دومین کلان شهر پس از تهران استقرار و توسعه خدمات معاینه فنی در شهر اصفهان را آغاز نموده و در ادامه راه با تصویب آیین نامه اجرایی معاینه فنی توسط هیأت محترم وزیران در سال 1382 و همگام و همسو با سایر برنامه های شهرداری اصفهان گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است.