وظایف سازمان


وظايف سازمان  مديريت حمل و نقل بار و كالاي درون شهري و حومه شهرداري اصفهان

سازمان مديريت حمل و نقل بار و كالاي درون شهري و حومه شهرداري اصفهان در جهت ارائه خدماتي  مطابق  تكاليف قانوني و آيين نامه هاي اجرائي ابلاغي وظايف زير را دنبال مي نمايد 
۱) تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل بار درون شهري و حومه و ارتباط با دستگاه هاي ذيربط 
۲) تهيه برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در راستاي مديريت، توسعه ،اصلاح ، نظارت و ساماندهي حمل و نقل بار درون شهري و حومه 
۳) تدوين نظام برنامه ريزي و تهيه طرحهاي مورد نياز حمل و نقل بار درون شهري و حومه و مديريت مصرف سوخت در اين راستا و نظارت بر اجراي آنها و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، آيين نامه ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط 
۴) بررسي و تعيين تعداد مورد نياز ناوگان حمل و نقل بار درون شهري و حومه و تلاش در راستاي نوسازي ناوگان فرسوده مذكور 
۵) به كارگيري اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اجراي اهداف سازمان 
۶) انجام مطالعات مورد نياز حمل و نقل بار درون شهري وحومه در چارچوب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك و به هنگام سازي ادواري آنها و مطالعه براي شناسايي نقاط بارخيز و تعيين كريدورهاي ويژه حمل و نقل بار با توجه به نوع وسيله نقليه باربر، احداث پايانه ها و بار اندازهاي بار درون شهري و حومه و ايستگاه هاي استقرار وسايل نقليه باربري و تجهيز نمودن مكانيزه ناوگان 
۷) مشاركت با اشخاص حقوقي و حقيقي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي در زمينه تعميم و توسعه فعاليت هاي مورد نياز در راستاي اهداف سازمان 
۸) اقدامات لازم جهت ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان و كارشناسان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي در داخل و خارج از كشور و تدوين و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي جهت دست‌اندركاران و بر پائي گردهمايي هاي ادواري به منظور ارتقاء سطح علمي و تخصصي آنها شركت فعال در مجامع ملي و بين المللي 
۹) تدوين سياست ها و خط مشي هاي اجرائي لازم در خصوص اعمال ضوابط ايمني و حفاظت حمل و نقل بار درون شهري و حومه 
۱۰) اعمال نظارت بر كليه امور مرتبط با ناوگان حمل و نقل بار درون شهري و حومه و دست اندركاران مربوطه از مبداء تا مقصد حسب آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرائي و مفاد اين اساسنامه 
۱۱) ارائه برنامه ها و اجراي خدمات مور نياز شهرداري كه مرتبط با اهداف سازمان باشد. 
۱۲) تهيه طرح ها و ارائه پيشنهاد جهت جابجايي ايمن كالا در سطح شهر و حومه از جمله احداث ايستگاه‌هاي استقرار وسائل حمل و نقل بار و پايانه ها و بار اندازهاي بار درون شهري و حومه 
۱۳) رعايت سياست ها، استاندارد ها و قوانين براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي در كليه طرحها و راه كارهاي اجرائي و نظارت مؤثر و مستمر بر انجام ادواري معاينه فني خودروهاي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري و حومه، اعمال محدوديت هاي زماني حمل و نقل بار درون شهري و كاهش تقاضاي سفر حسب ضوابط و مقررات مربوطه 
۱۴) برنامه ريزي جهت خريدهاي الكترونيكي در منزل و محل كار و تحويل سريع و ايمن و مناسب كالا به شهروندان بدون حضور آنها در راستاي كاهش تقاضاي سفر و بطور كلي مكانيزه نمودن مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه 
۱۵) ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداريها براي تدوين شرح خدمات، انتخاب مشاور و مطالعه ساماندهي حمل و نقل بار درون شهري و حومه 
۱۶) تدوين و اجراي برنامه آموزش عمومي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي شهروندان با بهره‌گيري از سياست هاي آموزشي مصوب و همكاري ديگر دستگاه ها با اولويت حمل و نقل بار درون شهري و حومه 
۱۷) برنامه ريزي جهت تشكيل شركت هاي حمل و نقل بار درون شهري و حومه و صدور پروانه ها و مجوزهاي ذيربط حسب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوطه 
۱۸) برنامه ريزي، اداره، كنترل و نظارت بر وسائل حمل ونقل بار درون شهري و حومه كه تحت پوشش بخش خصوصي فعاليت مي نمايند. 
۱۹) تهيه و تدوين نرخ حمل و نقل بار دورن شهري و حومه حسب ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه 
۲۰) صدور پروانه هاي اشتغال به حمل و نقل بار، پروانه فعاليت وسائط باربر، پروانه بهره برداري شركتها و تمديد و تعويض و تغيير آنها و صدور و يا لغو بارنامه و برگ ويژه ترافيكي حسب ضوابط و مقررات مربوطه 
۲۱) برنامه ريزي جهت هماهنگي بار درون شهري و برون شهري در احداث پايانه هاي مشترك با مديريت هاي مستقل تعريف شده در قوانين و آيين نامه هاي مربوطه  برنامه ريزي جهت مكانيزه نمودن سيستم هاي كنترل هوشمند ناوگان در راستاي تقليل بازرسي فيزيكي و كنترل تخلفات 
۲۳) همكاري مؤثر با سازمانها و تشكل هاي وابسته به امور حمل و نقل بار درون شهري و حومه و اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي بالا دست 
۲۴) برنامه ريزي جهت احداث و يا صدور مجوز احداث پايانه هاي بار و بار اندازهاي حمل و نقل بار درون شهري و حومه و غرفه هاي ويژه خدمات مورد نياز مراجعين و واگذاري عين يا منفعت انبارها و بار اندازها و غرفه ها و ... به بهره برداران
۲۵) همكاري و ارائه مشاوره و انجام مشاركت با شركت هاي حمل و نقل درون شهري و حومه در راستاي ارائه خدمات رفاهي، ورزشي، فرهنگي، تعميراتي، قرض الحسنه و درماني و ... حسب ضوابط و مقررات مربوطه 
۲۶) اعمال مديريت و نظارت بر امور توقفگاه ها و باراندازها و پايانه ها اعم از بخش خصوصي، تعاوني يا شهرداري 
۲۷) همكاري و تعامل با تشكل هاي صنفي و مدني در راستاي مشاركت همه جانبه و مسئوليت پذيري آنها براي اجرائي نمودن سياست هاي ابلاغي شهرداري 
۲۸) برنامه ريزي در راستاي سوق دادن حمل و نقل سنتي به حمل و نقل صنعتي (حمل و نقل پايدار) و برنامه ريزي در راستاي رفع گلوگاه هاي سد كننده در حمل و نقل بار درون شهري و حومه 
۲۹) كنترل پيمايش و ميزان بار جابجايي شده توسط وسائل نقليه باربر با استفاده از فن آوري هاي مكانيزه ناوگان 
۳۰) برنامه ريزي جهت نحوه اجراي صدور بارنامه ترجيحاً بصورت مكانيزه و نظارت بر آن 
چنانچه اجراي هر يك از موارد فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد و اجراي قوانين و مقررات و دستورالعملهاي ناظر به بخش حمل و نقل درون شهري كالا و بار و هرگونه پيشنهاد اصلاح و تصحيح قوانين و آئين نامه ها به مراجع مربوطه بطور كلي بعهده گرفتن اجراي كليه مقررات و آئين نامه هاي مرتبط با اين صنعت و تقبل مسئوليتهاي مديريتي، نظارتي،اجرايي و... مربوط به حمل و نقل بار و كالاي درون شهري كه پيش از اين بر عهده ساير بخشهاي دولتي و تعاوني و خصوصي و عمومي و صنعتي بوده است