اساسنامه سازمان


سازمان مديريت حمل و نقل بارو كالاي درون شهري و حومه 
شهرداري اصفهان

 

فصل اول : كليات

ماده ۱ - در راستاي اجراي قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور مصوبه شماره ۱۵۳۳۶۲/۶۸۵ مورخ ۱/۱۰/۸۶ مجلس محترم شوراي اسلامي و به استناد ماده ۹  قانون مذكور كه بيان مي­دارد:

« مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است» و همچنين آيين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب هيئت محترم دولت به شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ك مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸، به منظور ساماندهي و بهبود وضعيت حمل و نقل بار در شهر اصفهان و حومه آن، از طريق برنامه­ريزي جهت تقويت و توسعه كمي و كيفي ناوگان، اعمال نظارت صحيح، توسعه و ايجاد پايانه­ها و باراندازهاي مورد نياز و استفاده از امكانات بخش­هاي مختلف از جمله بخش خصوصي و تعاوني در امر جابجايي مديريت شده كالا و بار، سازمان مديريت حمل و نقل بار شهرداري اصفهان ، در راستاي اجراي هدف­ها و وظايف مندرج در قانون و آيين نامه­هاي مذكور ايجاد مي­گردد.

ماده ۲ – نام سازمان : سازمان مديريت حمل و نقل بار شهرداري اصفهان كه اختصاراً در اين اساسنامه« سازمان » ناميده مي­شود.

ماده ۳- نوع سازمان : سازمان بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداري­ها و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ تأسيس و وابسته به شهرداري اصفهان مي­باشد و داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و مطابق با مفاد مواد اين اساسنامه و آيين نامه­هاي مصوب اداره مي­شود.

ماده ۴- هدف سازمان : تلاش به منظور ساماندهي و بهبود وضعيت حمل و نقل كالا و بار در شهر اصفهان و حومه آن از طريق مطالعه، برنامه ريزي، آموزش، نظارت، هماهنگي و مديريت در امر حمل و نقل كالا و بار 
جهت جابجايي ايمن، مناسب و سريع كالا و بار طبق تعاريف قانوني و اقدامات ضروري در راستاي كاهش تقاضاي سفر با استفاده از توانمندي دولت الكترونيك و سامانه­هاي هوشمند حمل و نقل.

ماده ۵ – مدت سازمان : از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده ۶ – مركز اصلي سازمان: مركز اصلي سازمان شهر اصفهان است و محدوده عمل آن شهر اصفهان و حومه آن مي­باشد.

ماده ۷ – وظايف سازمان: سازمان براي نيل به اهداف مندرج در قانون و آيين­نامه­هاي مرتبط با حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام به اجراي  وظايف ذيل مي­نمايد:

۷-۱- تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و ارتباط با دستگاه­هاي ذيربط.

۷-۲- تهيه برنامه­هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در راستاي مديريت، توسعه ،اصلاح ، نظارت و ساماندهي حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه.

۷-۳- تدوين نظام برنامه­يزي و تهيه طرح­هاي مورد نياز حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و مديريت مصرف سوخت در اين راستا و نظارت بر اجراي آنها .

۷-۴- ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، آيين­نامه­ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط.

۷-۵- بررسي و تعيين تعداد مورد نياز ناوگان حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و تلاش در راستاي نوسازي ناوگان فرسوده مذكور.

۷-۶- بكارگيري اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اجراي اهداف سازمان.

۷-۷- انجام مطالعات مورد نياز حمل و نقل كالا و بار شهري وحومه در چارچوب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك و به هنگام سازي ادواري آنها و مطالعه براي شناسايي نقاط بارخيز و تعيين كريدورهاي ويژه حمل و نقل كالا و بار با توجه به نوع وسيله نقليه باربر، احداث پايانه­ها و بار اندازهاي كالا و بار شهري و حومه و ايستگاه­هاي استقرار وسايل نقليه باربري و تجهيز و مكانيزه نمودن ناوگان.

۷-۸- مشاركت با اشخاص حقوقي و حقيقي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي در زمينه تعميم و توسعه فعاليت­هاي مورد نياز در راستاي اهداف سازمان .

۷-۹- اقدامات لازم جهت ارتقاء سطح دانش كسب و كاري و بينش فني كاركنان و كارشناسان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي در داخل و خارج از كشور، تدوين و برگزاري دوره­هاي مختلف آموزشي جهت دست‌اندركاران و برپائي گردهمايي­هاي ادواري به منظور ارتقاء سطح علمي و تخصصي آنها.

۷-۱۰- شركت فعال در مجامع ملي و بين المللي در حوزه­هاي امور آموزشي، پژوهشي و مطالعاتي مرتبط.

۷-۱۱- تدوين سياست ها و خط مشي­هاي اجرايي لازم در خصوص اعمال ضوابط ايمني و حفاظت حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه.

۷-۱۲- اعمال نظارت بر كليه امور مرتبط با ناوگان حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و دست اندركاران مربوطه از مبداء تا مقصد حسب آيين­نامه‌ها و دستورالعمل­هاي اجرايي و مفاد اين اساسنامه.

۷-۱۳- ارائه برنامه­ها و اجراي خدمات مورد نياز شهرداري كه مرتبط با اهداف سازمان باشد.

۷-۱۴- تهيه و اجراي طرح­ها ، جهت جابجايي ايمن كالا و بار در سطح شهر و حومه از جمله احداث ايستگاه‌هاي استقرار وسائل حمل و نقل بار و پايانه­ها و بار اندازهاي بار شهري و حومه با رعايت دستورالعمل­ها و ضوابط مربوط.

۷-۱۵- رعايت سياست­ها، استاندارد­ها و قوانين براي حفظ محيط­ زيست و كاهش مصرف انرژي در كليه طرح­ها و 
راه­كارهاي اجرايي و نظارت مؤثر و مستمر بر انجام ادواري معاينه فني خودروهاي ناوگان حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

۷-۱۶- برنامه­ريزي در راستاي كاهش آلودگي هوا و صدا ناشي از حمل و نقل كالا و بار در معابر شهري و كاهش تقاضاي سفر شهروندان و اعمال محدوديت­هاي زماني و مكاني حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه.

۷-۱۷- برنامه­ريزي جهت مكانيزه نمودن مديريت حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه.

۷-۱۸- برنامه­ريزي جهت خريدهاي الكترونيكي در منزل و محل كار و تحويل سريع و ايمن و مناسب كالا و بار به شهروندان بدون حضور آنها در راستاي كاهش تقاضاي سفر.

۷-۱۹- ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداري­ها براي تدوين شرح خدمات، انتخاب مشاور و مطالعه ساماندهي حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه.

۷-۲۰- تدوين و اجراي برنامه آموزش عمومي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي شهروندان در ارتباط با حمل و نقل كالا و بار بر اساس سياست­هاي آموزشي مصوب و با همكاري قسمت­هاي مرتبط در شهرداري و ديگر دستگاه­ ها.

۷-۲۱- برنامه­ريزي جهت تشكيل شركت­هاي حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و صدور پروانه ­ها و مجوزهاي ذيربط حسب آيين­نامه ­ها و دستورالعمل­هاي اجرايي مربوطه.

۷-۲۲- برنامه­ ريزي، مديريت و كنترل و نظارت بر وسائل حمل ونقل بار شهري و حومه كه تحت پوشش بخش خصوصي و تعاوني فعاليت مي­ نمایند.

۷-۲۳- تهيه و تدوين نرخ حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و همچنين نرخ خدماتي كه توسط سازمان ارايه مي‌گردد طبق ضوابط و دستورالعمل­هاي مربوطه و پس از تاييد شوراي سازمان و اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر حسب مورد.

۷-۲۴- صدور پروانه­هاي اشتغال به حمل و نقل بار، پروانه فعاليت وسايط نقليه باربر، پروانه بهره برداري شركت­هاي حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و تمديد و تعويض و تغيير آنها و صدور و يا لغو بارنامه و برگ ويژه ترافيكي و پاسخ به استعلام ساير مراجع در خصوص شركت­هاي حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

۷-۲۵- برنامه­ريزي و هماهنگي جهت احداث پايانه­هاي مشترك با مديريت­هاي مستقل تعريف شده در قوانين و آيين­ نامه­ هاي مربوطه به منظور حمل و نقل كالا و بار شهري و برون شهري .

۷-۲۶- برنامه­ريزي جهت مكانيزه نمودن كليه سيستم­هاي اداري و صدور پروانه ها و در راستاي دولت الكترونيك بصورت هماهنگ و نگهداري مكانيزه اطلاعات.

۷-۲۷- برنامه­ريزي جهت مكانيزه نمودن سيستم­هاي كنترل هوشمند ناوگان (ITS) در راستاي تقليل بازرسي فيزيكي و كنترل تخلفات.

۷-۲۸- ارائه شيوه­هاي جديد براي استفاده مطلوبتر از ناوگان و امكانات بخش غيردولتي و واگذاري امور تصدي­گري به بخش تعاوني و خصوصي و اجراي سياست­هاي كلي جهت مديريت و نظارت بر ناوگان.

۷-۲۹- همكاري مؤثر با سازمان­ها و تشكل­هاي وابسته به امور حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و اجراي دستورالعمل­ها و بخشنامه­هاي ابلاغي بالا دست.

۷-۳۰- برنامه­ ريزي جهت احداث و يا صدور مجوز احداث پايانه­ هاي بار و بار اندازهاي حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و غرفه­ هاي ويژه خدمات مورد نياز مراجعين و واگذاري عين يا منفعت انبارها و بار اندازها و غرفه­ ها و ... به بهره­ برداران.

۷-۳۱- همكاري و ارائه مشاوره و انجام مشاركت با شركت­هاي حمل و نقل شهري و حومه در راستاي ارائه خدمات رفاهي، ورزشي، فرهنگي، تعميراتي، قرض الحسنه و درماني و ... حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

۷-۳۲- اعمال مديريت و نظارت بر توزين الكترونيكي كالا و بار در حوزه حمل و نقل بار و كالاي شهري.

۷-۳۳- اعمال مديريت و نظارت بر امور توقفگاه­ها و باراندازها و پايانه­ها اعم از بخش خصوصي و تعاوني

۷-۳۴-همكاري و تعامل با تشكل­هاي صنفي و اجتماعي در راستاي مشاركت همه جانبه و مسئوليت­ پذيري آنهابراي اجرايي نمودن سياست­هاي ابلاغي شهرداري.

۷-۳۵- برنامه­ريزي در راستاي سوق دادن حمل و نقل سنتي به صنعتي و همچنين برنامه­ريزي در راستاي رفع گلوگاه­هاي سد كننده در حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه.

۷-۳۶- كنترل پيمايش و ميزان بار جابجايي شده توسط وسائل نقليه باربر با استفاده از فن­آوري­هاي مكانيزه ناوگان.

۷-۳۷- برنامه­ريزي جهت نحوه اجراي صدور بارنامه ترجيحاً بصورت مكانيزه و نظارت بر آن.

۷-۳۸- راه اندازي مراكز پذيرش و هدايت خدمات حمل و نقل كالا و بار با بهره گيري از فناوري‌هاي ارتباطي و مخابراتي با اخذ مجوز از مراكز ذيربط.

۷-۳۸- چنانچه اجراي هر يك از موارد فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي­باشد همچنين اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل­هاي ناظر به بخش حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه و هرگونه پيشنهاد اصلاح و تصحيح قوانين و آئين­نامه­ ها به مراجع مربوطه و بطور كلي اجراي كليه مقررات و آئين­نامه­هاي مرتبط با اين صنعت و مسئوليت­هاي مديريتي، نظارتي، اجرايي و... مربوط به حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه كه پيش از اين بر عهده ساير بخش­هاي دولتي، تعاوني، خصوصي، عمومي، صنعتي و صنفي بوده است، به عهده اين سازمان مي­باشد.

 

فصل دوم : سرمايه و منابع درآمدي سازمان

ماده ۸- سرمايه سازمان :

سرمايه نقدي سازمان مبلغ پانصد ميليون ريال مي­باشد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري اصفهان به حساب بانكي سازمان نزد يكي از بانك­هاي رسمي شعبه اصفهان واريز مي­گردد.

سرمايه غير نقدي سازمان عبارت است از اموال منقول و غير منقول اعم از ماشين­آلات و زمين و ساختمان و تأسيسات قابل استفاده شهرداري كه از طرف شهرداري با رعايت مقررات آيين نامه­هاي مالي شهرداري­ها و بر اساس ارزيابي كارشناس منتخب كه به تأييد شوراي سازمان مي­رسد با رعايت مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت. كل سرمايه سازمان متعلق به شهرداري اصفهان بوده و قابل انتقال به غير نمي­باشد.

تبصره ۱- زمان اجراي اين ماده حداكثر ۶ ماه پس از تصويب اين اساسنامه خواهد بود.

تبصره ۲- انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان و در صورت نداشتن آيين نامه مصوب بر اساس آيين نامه مالي شهرداري مي­باشد.

تبصره ۳- در صورت انحلال سازمان، كليه دارائي­ها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري اصفهان منتقل مي­گردد.

تبصره ۴- اعضاي شوراي سازمان نمايندگان قانوني سرمايه شهرداري در سازمان بوده و به همراه اعضا هيئت مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند  نسبت به سرمايه، اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي­شوند.

ماده ۹- منابع درآمدي سازمان :

سازمان مي­تواند جهت تامين منابع مالي مورد نياز خود از طرق زير با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد:

۹-۱- اخذ هزينه خدمات صدور، تمديد، تعويض و تغيير پروانه­هاي اشتغال به حمل و نقل، پروانه فعاليت وسايط نقليه ، پروانه بهره­برداري شركت­هاي حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه، حق امتياز تبديل خودروهاي بار بر شخصي به حمل و نقل كالا و بار با پلاك عمومي در شهر و حومه، حق امتياز صدور پروانه بهره­برداري شركت­ها، امتياز مربوط به جابجايي و نقل و انتقال مالكيت وسايط نقليه باربر شهري و حومه، آبونمان ماهيانه و ساير هزينه­هاي خدمات ماهيانه از رانندگان و شركت­ها.

۹-۲- ارائه خدمات مشاوره­اي، كارشناسي و فني.

۹-۳- اخذ عوارض صدور بارنامه حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

۹-۴- درآمد ناشي از ايجاد و بهره برداري از پايانه­هاي بار و كالا، توقفگاه­ها و باراندازهاي خصوصي و اجاره ماهيانه توقفگاه­ها و باراندازهاي عمومي و پايانه­ها و نيز درآمد ناشي از موافقت با ايجاد اين اماكن توسط ساير بخش­ها و اجاره كلي يا جزئي به بهره­برداران و نيز دريافت هرگونه حق ارائه خدمات و يا اخذ حق ورودي و پاركينگ

۹-۵- اخذ خسارات ناشي از تردد خودروهاي بار ويژه ترافيكي در سطح شهرها و حومه و خودروهائي كه داراي اضافه بار و ارتفاع مي­باشند با توجه به خسارت­هاي وارده بر سطح خيابان­ها و ابنيه شهرها و حومه حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

۹-۶- دريافت هرگونه كمك دولت، شهرداري و هداياي مردم و هبه و اعانات با رعايت مقررات مربوطه

۹-۷- انتشار اوراق مشاركت

۹-۸- دريافت وام از بانك­ها و مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه.

۹-۹- درآمد ناشي از اجاره غرفه­هاي خدماتي و بهداشتي و مواد غذائي و ... واقع در پايانه­هاي بار و ايستگاه­ها و 
توقف­گاه­ها و باراندازها و... با رعايت مقررات مربوطه.

۹-۱۰- درآمد ناشي از اجاره بها عين يا منفعت غرفه­هاي قابل واگذاري و اجاره سطح اشغال مورد استفاده به شركت­هاي حمل و نقل كالا و بار شهري و حومه در پايانه­هاي بار با رعايت مقررات مربوطه

۹-۱۱- درآمد ناشي از سهم درآمدهاي حاصله از ذخيره سالانه اتحاديه سازمان­هاي حمل و نقل كالا و بار شهري كشور.

۹-۱۲- مشاركت با بانك­ها و مؤسسات اعتباري مجاز و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات مربوطه.

۹-۱۳- عوارض ناشي از مشاركت با سازمان حمل و نقل و پايانه­هاي استان در فعاليت­هايي كه وسيله نقليه باربر برون شهري، در شهر و حومه تردد مي­نمايد. (با تعريف مرزبندي حمل و  نقل كالا و بار متناسب با حريم شهر)

۹-۱۴- كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با رعايت مقررات موضوعه.

 

فصل سوم : اركان سازمان

ماده ۱۰- اركان سازمان عبارتند از :

الف : شوراي سازمان .

ب : هيئت مديره.

ج : مديرعامل.

د : بازرس (حسابرس)

شوراي سازمان:

ماده ۱۱- شوراي سازمان كه از اين پس در اين اساسنامه شورا ناميده مي­شود داراي هفت نفر عضو به شرح زير
مي­باشد:

الف : شهردار اصفهان بعنوان رئيس شورا.

ب : معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان

ج : دبير شوراي هماهنگي ترافيك استان اصفهان (نماينده استاندار)

د : معاونت راهور استان اصفهان

و: يك نفر نماينده به انتخاب شوراي اسلامي شهر اصفهان

هـ: : دو نفر كارشناس به انتخاب شهردار اصفهان

تبصره ۱: كارشناسان موضوع بند "هـ" بايستي از افراد ذيصلاح و داراي مدرك كارشناسي و بالاتر و داراي تخصص و تجربه كافي در امور مربوط به سازمان تعيين شوند.

تبصره ۲: مدت عضويت اعضاي انتخابي شوراي سازمان حداكثر چهارسال خواهد بود و تجديد انتخاب آنها بلا مانع است.

ماده ۱۲  تشكيل جلسات شوراي سازمان و نحوه اتخاذ تصميم :

جلسات شوراي سازمان به طور عادي سالي دو بار، يكي در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه سال قبل و ديگري در دي ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف سازمان به دعوت رئيس شورا تشكيل مي­شود.

تبصره ۱- جلسات شورا خارج از زمان­هاي مذكور در ماده ۱۲ بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا بازرس و يا دو نفر از اعضاي شورا با دستور جلسه مشخص تشكيل خواهد  شد.

تبصره ۲- دعوت از اعضاي شورا با ذكر تاريخ و محل و زمان تشكيل و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضا، توسط رئيس  شورا بعمل خواهد آمد.

تبصره ۳: جلسات شورا با حضور حداقل چهار نفر از اعضا كه يكي از آنها رييس شورا باشد رسميت مي­يابد و چنانچه در نوبت اول به حد نصاب رسيد، در نوبت دوم كه حداكثر ظرف ۱۵ روز آينده خواهد بود، با حضور حداقل سه نفر از اعضا كه يكي از آنها رييس شورا باشد تشكيل خواهد گرديد.

تبصره ۴: تصميمات شورا با راي موافق اكثريت حاضرين كه يكي از آنها شهردار باشد اتخاذ مي­گردد. نظرات و دلائل مخالفين مي­بايستي كتباً و مستدلاً درصورتجلسه قيد شود و متن آن  نيز در دفتر مخصوصي كه توسط شورا برگ شماري و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گرديده و به امضاي اعضا رسيده است، درج شود.

ماده ۱۳- وظايف و اختيارات شوراي سازمان به شرح ذيل مي­باشد:

۱۳-۱- استماع گزارش سالانه هيئت مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن

۱۳-۲- بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان براساس گزارش هيئت مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آنها

۱۳-۳- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنامه­هاي بلند مدت و ميان مدت سازمان و خط مشي و برنامه­ها و
فعاليت­هاي سال آتي

۱۳-۴- بررسي و تصويب بودجه و متمم ، اصلاح و تفريغ بودجه كه متعاقباً جهت اخذ مصوب شوراي اسلامي شهر به شهرداري ارسال مي­گردد.

۱۳-۵- بررسي و تصويب تشكيلات اداري سازمان و اصلاحات بعدي آن براساس پيشنهاد هيئت مديره و ارايه به شهرداري جهت اخذ تاييد وزارت كشور

۱۳-۶- تاييد اعضاي انتخابي هيئت مديره بر اساس پيشنهاد شهردار

۱۳-۷- بررسي و تصويب آيين نامه­ها، دستور العمل­ها، نرخ خدمات پيشنهادي هيئت مديره و اصلاح و تغيير آنها

۱۳-۸- بررسي و تصويب آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان با رعايت مفاد اساسنامه براساس پيشنهاد هيئت مديره و ارايه به شهرداري جهت اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر

تبصره: تازمان تصويب آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان، آيين نامه مالي و معاملاتي مورد عمل شهرداري با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود كه در اين صورت  بجاي انجمن شهر (شوراي اسلامي شهر) و شهردار به ترتيب هيئت مديره و مديرعامل جايگزين خواهد شد و شورا مي­تواند اختيارات خود را تا ميزان معيني به هيئت مديره واگذار نمايد.

۱۳-۹- تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي غير موظف هيئت مديره و پاداش هيئت مديره

تبصره: ميزان پاداش و حق الجلسه اعضاي شوراي سازمان براساس آيين نامه اي كه به تاييد شورا مي­رسد، تعيين و پرداخت مي­گردد.

۱۳-۱۰- انتخاب بازرس قانوني و حسابرس سازمان و تعيين حق الزحمه آنان

۱۳-۱۱- تعيين حقوق و مزايا و پاداش مديرعامل

۱۳-۱۲- اتخاذ تصميم درمورد ذخيره­هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حد نصاب يك پنجم سرمايه

۱۳-۱۳- اتخاذ تصميم درمورد پرداخت ميزان معيني از سود ويژه سازمان بابت استهلاك بدهي­هاي سازمان به شهرداري در راستاي سياست خودكفايي

۱۳-۱۴- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان

۱۳-۱۵- اجازه مشاركت و سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي، بانك­ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و همچنين تاسيس شركت با رعايت مقررات مربوطه و در چارچوب اهداف و موضوعات سازمان

۱۳-۱۶- بررسي پيشنهاد هيئت مديره درخصوص انتشار اوراق مشاركت و اخذ تسهيلات و تصويب آن با تعيين مبلغ، مدت، ميزان سود و نحوه معرفي و بازپرداخت آن

۱۳-۱۷- تصويب اهدا و قبول هدايا و اعانات به سازمان با رعايت مقررات مربوطه

۱۳-۱۸- پيشنهاد اصلاح يا تجديد نظر در مواد اساسنامه به شهرداري جهت تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور

۱۳-۱۹- نظارت بر حسن اجراي وظايف هيئت مديره

۱۳-۲۰- تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي­هاي سازمان

۱۳-۲۱- رسيدگي و اتخاذ تصميم درمورد ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان دراين اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد.

۱۳-۲۲- پيشنهاد انحلال سازمان به شهرداري جهت اخذ مصوب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور

هيئت مديره:

ماده ۱۴: اعضا هيئت مديره مركب از سه نفر عضو اصلي ويك نفر عضو علي البدل بشرح زير مي­باشند كه عبارتند از:

۱۴-۱- معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري كه سمت رياست هيئت مديره را به عهده خواهد داشت.

۱۴-۲-دو نفر كارشناس خبره و آگاه به امور و مسائل و موضوعات سازمان با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان كه با حكم رئيس شورا براي مدت دو سال منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها براي دوره­هاي بعد با رعايت مقررات ذكر شده بلامانع است.

تبصره ۱-يك نفر عضو علي البدل نيز با رعايت شرايط فوق با معرفي شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب خواهد شد كه در صورت عزل، استعفا، حجر و فوت هريك از اعضاي بند ۲ ماده ۱۴ به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره ۲-چنانچه شوراي اسلامي شهر و يا وزارت كشور در نتيجه بازرسي و يا هر يك از اعضاي شوراي سازمان به عملكرد هيئت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير با مقررات تشخيص دهد ، مراتب را به رئيس شوراي سازمان منعكس مي نمايد تا از طريق شوراي سازمان تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

ماده ۱۵ - طرز تشكيل جلسات هيئت مديره :

تشكيل جلسات هيئت مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيئت مديره خواهد بود كه از اعضا اصلي و علي البدل به عمل مي­آيد و عضو علي­البدل مي بايستي در كليه جلسات حضور يابد و در صورتيكه يكي از اعضا هيئت مديره در جلسه شركت نكند عضو علي البدل بجاي عضو اصلي غايب رأي خواهد داد.

تبصره ۱- جلسات هيئت مديره حداقل هر دو هفته يكبار، در مركز اصلي سازمان تشكيل مي­شود و چنانچه جلسه 
فوق­العاده ضروري باشد با درخواست كتبي مديرعامل يا اعضاي هيئت مديره و با دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل 
مي­گردد.

تبصره ۲-جلسات هيئت مديره با حضور كليه اعضا تشكيل مي­گردد و كليه مصوبات به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو راي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيئت مديره يكي از دو نفر باشد و در صورتيكه هريك از اعضا راي مخالف داشته باشد، بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايند. صورتجلسه­هاي هيئت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان امضاء و شماره­گذاري و نخ كشي و مهر سربي شده است ثبت و به امضاء اعضا خواهد رسيد.

تبصره ۳- موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است، نبايد بدون حضور مخالفين مجددا مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند كه در اين صورت جهت اطلاع اعضاي جديد از دلايل مخالفين، نظريه مخالف مي­بايستي در جلسه قرائت گردد.

تبصره ۴- چنانچه هر يك از اعضا انتخابي هيئت مديره، سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند به خودي خود مستعفي شناخته خواهد شد و  تشخيص اين امر با هيئت مديره و شوراي سازمان خواهد بود.

تبصره ۵- مدير عامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد موظف به حضور در كليه جلسات هيئت مديره است و مي­تواند نظرات خود را بدون حق رأي ابراز نمايد. چنانچه مدير عامل در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت باشد، در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره بند ۱۱ ماده ۲۲ اساسنامه تعيين شده است در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت.

ماده۱۶- هيچ يك از اعضاي هيئت مديره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب هيئت مديره.

ماده۱۷- وظايف و اختيارات هيئت مديره

هيئت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و وظايف سازمان مي­باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا باشد.

هيئت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

۱۷-۱- برنامه ريزي، پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات و مصوبات شورا.

۱۷-۲- بررسي بودجه و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مديرعامل براي ارائه به شورا.

۱۷-۳- بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارش­هاي مالي و عملياتي تسليمي مدير عامل و پيشنهاد آن به شورا.

۱۷-۴-پيشنهاد تشكيلات اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن متناسب با نياز و حجم كار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا.

۱۷-۵-بررسي و تصويب آئين نامه مالي و معاملاتي و ساير آئين نامه­هاي داخلي و دستورالعمل­هاي مربوطه پيشنهادي مديرعامل و ارائه موارد لازم به شورا.

۱۷-۶-رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان برعهده هيئت مديره است و نظارت بر اجراي آن.

۱۷-۷-پيشنهاد اخذ تسهيلات با تعيين نحوه هزينه و بازپرداخت آن و همچنين پيشنهاد مشاركت سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي ، بانك­ها و موسسات اعتباري مجاز و نيز تأسيس شركت به شوراي سازمان در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه.

۱۷-۸-نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان و همچنين نظارت در حسن اداره امور سازمان.

۱۷-۹-نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل.

۱۷-۱۰-تصويب بكارگيري و استخدام نيروي انساني مورد نياز سازمان و تعيين پاداش و حقوق و مزاياي آنها بر اساس پيشنهاد مدير عامل با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

۱۷-۱۱-اهدا و قبول هدايا و اعانات بنام سازمان با تصويب شورا.

۱۷-۱۲-بررسي و اظهار نظر و اخذ تصميم در خصوص ساير پيشنهادها و اموري كه از طرف مديرعامل در قالب وظايف سازمان پيشنهاد مي­گردد و در صلاحديد هيئت مديره مي­باشد.

۱۷-۱۳-بررسي و پيشنهاد معاملات و سفارش­هاي خريد خارجي به شورا .

۱۷-۱۴- موافقت با افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حساب­هاي مورد نياز در بانكها و موسسات اعتباري مجاز با رعايت مفاد اساسنامه ، مقررات قانوني و آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان و اطلاع به شوراي سازمان.

۱۷-۱۵-پيشنهاد خط مشي و برنامه سالانه و برنامه­هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان و همچنين پيشنهاد تجديدنظر مورد نياز در آنها به شورا جهت تصويب.

۱۷-۱۶-انجام ساير وظايفي كه در اين اساسنامه بعهده هيئت مديره است.

ماده۱۸-چنانچه اعضاي هيئت مديره در موردي از مسائل سازمان به نحوي اختلاف نظر داشته باشندكه باعث عدم تصميم گيري و معطل ماندن امور شود مي توانند مراتب را كتباً به رئيس شورا جهت اتخاذ تصميم مقتضي اعلام نمايند.

ماده۱۹-هيئت مديره در حدود مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع اعم از قضايي و اداري نماينده تام الاختيار سازمان بوده و داراي كليه اختيارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶قانون آئين دادرسي مدني با حق صلح و سازش با رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود. هيئت مديره در امور مذكور رأساً يا با انتخاب وكيليا تفويض اختيار به مديرعامل و عنداللزوم با تفويض حق انتخاب وكيل با حق توكيل به مديرعامل اقدام خواهند كرد.

ماده ۲۰- هيئت مديره مي­تواند در حدود اساسنامه و آئين نامه­هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض نمايد و مدير عامل موظف مي­باشد كه گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را همه ماهه به هيئت مديره تسليم نمايد.

ماده ۲۱- مديرعامل:

مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي (ترجيحاً در رشته­هاي مرتبط) داراي تجربيات كافي در مسائل مربوط به سازمان مي باشد براي خدمت تمام وقت از بين اعضا هيئت مديره (اعم از اصلي يا علي البدل) و يا خارج از سازمان با داشتن شرايط فوق الذكر با پيشنهاد هيئت مديره و تأييد و حكم رئيس شورا براي مدت دو سال منصوب مي گردد.

تجديد انتخاب مديرعامل بلامانع است و تا تعيين مدير عامل جديد، مدير عامل قبلي وظايف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره۱- دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي­پذيرد:

۱- خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است.

۲- چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.

۳- در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.

۴- استعفاي كتبي به رئيس شورا و موافقت ايشان يا فوت يا حجر .

۵- عزل مدير عامل بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تأييد رئيس شورا در غير از موارد فوق الذكر.

تبصره ۲- در موارد فوق و تا تعيين مدير عامل جديد ،شهردار مي تواند با مسووليت خود فردي را بعنوان سرپرست سازمان براي مدت حداكثر سه ماه تعيين نمايد.

تبصره ۳- مديرعامل خاتمه خدمت يافته موظف به تنظيم و امضاء صورتجلسه تحويل و تحول با مديرعامل و مسئول جديد مي­باشد.

ماده ۲۲- وظايف و اختيارات مديرعامل:

مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بركليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و منافع و سرمايه و اموال و داراييسازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيئت مديره مي­باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.

مديرعامل از جمله داراي وظايف و اختيارات ذيل مي باشد:

۲۲-۱-اجراي مصوبات شورا و هيئت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي انجام وظايف واحدهاي تابعه سازمان.

۲۲-۲-همكاري در تهيه طرح­هاي جامع و نيز طرح تشكيلاتي ،آيين­نامه مالي و معاملاتي و ساير آئين­نامه­هاي داخلي و دستورالعمل­ها و ضوابط موردنياز سازمان يا پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آنها به هيئت مديره براي بررسي و اتخاذ تصميم.

۲۲-۳-پيشنهاد بكارگيري و يا استخدام پرسنل موردنياز سازمان براساس تشكيلات اداري مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق و مزاياي پرسنل وفق مقررات استخدامي و آئيننامه­هاي مالي و اداري سازمان، و ساير قوانين و مقررات ذيربط.

تبصره ۱ – استخدام پرسنل مورد نياز سازمان اعم از كارگري و كارمندي براساس پست­هاي مصوب تشكيلات تفصيلي سازمان (كه پس از تصويب شوراي سازمان به تأييد وزارت كشور  خواهد رسيد) و مقررات آيين­نامه استخدامي شهرداري­هاي سراسر كشور انجام خواهد شد.

۲۲-۴-عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را بعهده دارند.

۲۲-۵- اعمال مديريت صحيح بر كليه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائي­هاي آن.

۲۲-۶-تهيه و تنظيم بودجه، اصلاح، متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه براي تسليم به هيئت مديره.

۲۲-۷-تهيه و تنظيم صورت دارايي ،ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش­هاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيئت مديره.

۲۲-۸-انجام كليه معاملات و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب و ساير مقررات سازمان .

۲۲-۹-امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور، قبولي تعهد، ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد،فروش، اجاره، استيجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان در برابر ديون، اجراي اسناد لازم الاجرا برحسب مورد به اتفاق معاوناداري و مالي سازمان همراه با مهر سازمان براساس مقررات ،مفاد اساسنامه و آيين نامه مالي معاملاتي.

تبصره۲- معاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آئين­نامه­هايمصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني براساس روش دفترداري دو طرفه و ثبت حساب­ها اقدام و نظارتمي­نمايد. مديرعامل و معاون اداري و مالي ذيحساب مشترك مي­باشند.

۲۲-۱۰-مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و باتصويب هيئت مديره و به نمايندگي ازسازمان اختيارات ماده ۲۲ اساسنامه را خواهد داشت.

۲۲-۱۱-مديرعامل مي­تواند با تصويب هيئت مديره و بمنظور تسريع در امور جاري سازمان قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا مسئولان سازمان تفويضنمايد. ليكن اين تفويض اختيار ،رافع مسئوليت مدير عامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره ۳- مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا مأموريت عضو جانشين را با اطلاع رئيس هيئت مديره تعيين كند.

۲۲-۱۲-مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورت­هاي مالي و دارايي و ديون سازمان و ارائه آن به هيئت مديره مي­باشد.

۲۲-۱۳-تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين بخش­ها و واحدهاي مختلف سازمان و نيز اتخاذ تصميمات انضباطي درباره مستخدمين براساس مقررات موضوعه.

۲۲-۱۴-امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي مي تواند در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آنها منعقد ‌‌
مي­شود با ذكر كارهاي معين يا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام مي شود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي