معاونت فنی و توسعه


دکتر امیرحسین نادعلی

  معاون فنی و توسعه

  مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت دولتی

 

                                                                     تلفن مستقیم : 03137355712

 

 

 


واحدهای مستقیم: