مدیر عامل


مدیر عامل

جناب آقای مهندس عبدالهی

مدیر عامل محترم سازمان

 

 


واحدهای مستقیم:

  • مسئول دفتر

  • حراست

  • روابط عمومی

  • بازرسی