مدیر عامل


مدیر عامل

 دکتر مجید طهماسبی

  رئیس سازمان

  مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک 

 

 


واحدهای مستقیم:

  • مسئول دفتر

  • حراست

  • روابط عمومی

  • بازرسی